Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van LoJack Benelux.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overige overeenkomsten van LJ Network Holding B.V., handelend onder de naam LoJack Benelux. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de partij met wie LoJack contracteert, zijn niet van toepassing. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts van toepassing indien schriftelijk overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn onder aktenummer 24/2017 d.d. 10 April 2017 gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam.

1. DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de hieronder uiteengezette betekenis: Apparatuur: een LoJack VHF Tracking System;

Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met wie LoJack de Overeenkomst aangaat;

Dienst: het uitpeilen van een gestolen Voertuig, middels gebruikmaking van het LoJack VHF netwerk;

Dienstgebied: de actieve dekking van het LoJack VHF netwerk binnen het grondgebied van Nederland , België en Luxemburg;

Diefstalmelding: ieder verzoek en iedere melding van de Cliënt aan LoJack met betrekking tot de vervreemding van het Voertuig;

Gemachtigd installatiebedrijf (ofwel "GI"): één van de installatiebedrijven, die van tijd tot tijd door LoJack aangewezen worden als gemachtigde service centers, LoJack zelf daaronder begrepen;

Geautoriseerde Voertuigen: voertuigen, waarin de Apparatuur geïnstalleerd mag worden volgens de installatierichtlijnen;

Termijn: de periode waarvoor LoJack en de Cliënt de Overeenkomst zijn aangegaan;

Opsporingsgebied: Nederland, België en Luxemburg;

Overeenkomst: de tussen LoJack en de Cliënt afgesloten overeenkomst uit hoofde waarvan LoJack de Dienst verleend.

Vergoeding bij eigendomsoverdracht: de vergoeding van EUR 25,- , die een Cliënt die het eigendom van het LoJack VHF Tracking System overdraagt aan een andere Cliënt, verschuldigd is aan LoJack;

Voertuig: het in de Overeenkomst genoemde voertuig, waarin de Apparatuur is geïnstalleerd en ten opzichte waarvan de Dienst is afgenomen.

2. APPARATUUR, INSTALLATIE & ONDERHOUD

2.1 Om de goede werking van de Apparatuur te garanderen, zal de Cliënt met betrekking tot de installatie, verwijdering, reparatie en kwaliteitscontrole van de Apparatuur , alle medewerking verlenen aan LoJack en het GI en er zorg voor dragen dat deze alleen door een GI zullen worden uitgevoerd. Bij het niet-naleven van deze voorwaarde zal iedere vorm van garantie komen te vervallen.

2.2 Om redenen van veiligheid mogen alleen LoJack en een GI, met uitsluiting van de Cliënt, de Apparatuur aanraken en/of bewaren wanneer de Apparatuur niet in het Voertuig geïnstalleerd is.

2.3 De Apparatuur is slechts ontworpen voor installatie in Geautoriseerde Voertuigen. Bij het niet-naleven van deze voorwaarde zal iedere vorm van garantie komen te vervallen.

3. DE DIENST

3.1 LoJack zal de Dienst slechts dan verlenen wanneer de volgende stappen voltooid zijn: (i) de Apparatuur is door een GI in het Voertuig geïnstalleerd; (ii) LoJack heeft alle eventuele vergoedingen ontvangen die de Cliënt op grond van deze Overeenkomst verschuldigd is; en (iii) LoJack is akkoord gegaan met de Overeenkomst.

3.2 Indien de Apparatuur in het Voertuig is geïnstalleerd, moet de Cliënt een Diefstalmelding doen bij LoJack en met een schriftelijk bewijsstuk aantonen dat aangifte is gedaan bij de Politie. Als deze zaken aan LoJack bevestigd zijn, zal LoJack trachten het Voertuig binnen het Opsporingsgebied te lokaliseren. LoJack zal de optie maar niet de verplichting hebben het Voertuig te volgen of te lokaliseren als: (i) het zich buiten het Opsporingsgebied bevindt; of (ii) LoJack geen schriftelijke bevestiging van de aangifte heeft ontvangen.

3.3 LoJack is niet verplicht met enige derde partij, inclusief de Politie, te communiceren of deze op de hoogte te brengen van de ontvangst van een Diefstalmelding.

3.4 Indien LoJack het Voertuig lokaliseert, zal de enige verplichting van LoJack zijn de Politie en de Cliënt telefonisch op de hoogte te stellen van de locatie van het Voertuig. LoJack kan het Voertuig ook laten wegslepen op kosten van de Cliënt mits voorafgaande toestemming van de Cliënt is verkregen. Additionele kosten ten behoeve van repatriëring en opslag van het voertuig worden doorberekend aan de Cliënt. De Cliënt erkent dat de Politie kan weigeren of verzuimen te reageren op de kennisgeving van LoJack of ontijdig kan reageren en de Cliënt erkent eveneens dat LoJack niet aansprakelijk is voor enig nadeel of schade geleden als gevolg van een dergelijk gebeuren.

3.5 Indien de Cliënt zich niet houdt aan welke van de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot de betaling van welk bedrag dan ook verschuldigd aan LoJack of een GI, behoudt LoJack zich het recht voor om naar eigen inzicht ofwel: (i) de Dienst op te schorten en derhalve te weigeren gevolg te geven aan een Diefstalmelding; ofwel (ii) de Dienst te verlenen op voorwaarde van voorafgaande onmiddellijke betaling door de Cliënt van de openstaande schuld, vermeerderd met een bedrag van € 2.500,-.

3.6 De Cliënt zal niet worden gecrediteerd voor betalingen over welke periode dan ook waarin het Voertuig is opgeslagen of de Dienst anderszins niet nodig is.

3.7 LoJack zal de Dienst naar beste kunnen verlenen in overeenstemming met de beste gebruiken in de sector alsook de van toepassing zijnde wetgeving.

4. DE CLIËNT

4.1 De Cliënt neemt de taak op zich zowel LoJack als de Politie onmiddellijk na ontdekking op de hoogte te stellen van de diefstal of vermoedelijke diefstal van het Voertuig, en het door de Politie verstrekte proces verbaal of aangiftenummer, indien voorhanden, onmiddellijk met LoJack te delen. De Cliënt erkent dat elke vertraging bij het maken van een Diefstalmelding of het op de hoogte stellen van de Politie over de diefstal of de vermoedelijke diefstal van het Voertuig, de waarschijnlijkheid dat het Voertuig met succes wordt opgespoord en teruggehaald verkleint.

4.2 De Cliënt erkent en accepteert dat, mocht het Voertuig zich op het moment van een Diefstalmelding buiten het Opsporingsgebied bevinden, LoJack niet verplicht is te proberen het Voertuig op te sporen.

4.3 De Cliënt beseft zich dat boetes, sancties en andere dergelijke bedragen door lokale overheden in rekening gebracht kunnen worden voor een eventuele ongegronde Diefstalmelding of een vals alarm dat een hulpdienst oproept. Iedere Diefstalmelding als gevolg van wat dan ook, behalve daadwerkelijke diefstal van het Voertuig, zal als ongegrond of vals alarm worden beschouwd. Als LoJack oordeelt dat een Diefstalmelding ongegrond of een vals alarm is, zal de Cliënt verantwoordelijk zijn voor, en neemt deze op zich: (i) alle redelijke onkosten en uitgaven van LoJack die zijn ontstaan bij het afhandelen van de ongegronde of valse Diefstalmelding; (ii) de bedragen die door de opsporingsdiensten in rekening zijn gebracht; en (iii) alle boetes, sancties of andere bedragen die door lokale overheden of instanties in rekening zijn gebracht.

4.4 De Cliënt begrijpt en aanvaardt dat LoJack zich het recht voorbehoudt om eenzijdig en naar eigen inzicht deze Overeenkomst te beëindigen zonder enige vorm van restitutie als de Cliënt herhaaldelijk ongegronde Diefstalmeldingen doet of vals alarm slaat.

4.5 Om een juiste levering van de Dienst zeker te stellen, gaat de Cliënt er mee akkoord LoJack onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van: (i) welke verandering dan ook van de informatie in deze Overeenkomst, inclusief (a) het adres van de Cliënt, (b) diens telefoonnummers van thuis, werk of mobiel, (c) diens email adres, (d) diens bankgegevens, en (ii) een verkoop of overdracht van het Voertuig; (iii) de vernietiging van het Voertuig en/of de Apparatuur; (iv) de verwijdering van de Apparatuur uit het Voertuig; (v) de opslag van het Voertuig; (vi) de beslaglegging op of het in beslag nemen van het Voertuig; en (vii) een verandering in de kleur van het Voertuig. Indien de Cliënt nalaat LoJack zoals hierin vereist te informeren, zal de Cliënt verantwoordelijk zijn voor alle redelijke onkosten en uitgaven van LoJack die ontstaan als resultaat van dit nalaten en deze kosten op zich nemen.

4.6 De Cliënt gaat er mee akkoord alle bedragen die krachtens deze Overeenkomst aan LoJack verschuldigd zijn, inclusief maar niet beperkt tot alle boetes, sancties en administratieve lasten, te betalen wanneer deze opeisbaar worden of kunnen worden.

4.7 De Cliënt machtigt LoJack om enkel met het oog op een efficiënte verlening van de Dienst, en conform de van toepassing zijnde regulering op vlak van de privacy en bescherming van de levenssfeer, een bestand bij te houden met daarin persoonlijke en openbare informatie over de Cliënt en het Voertuig en het Voertuig te volgen, op te sporen, in bezit te nemen en op te slaan na een Diefstalmelding.

Privacygevoelige gegevens zullen door LoJack worden opgeslagen in de daartoe bestemde databases. LoJack verplicht zich zorg te dragen voor zorgvuldige opslag met daarbij inachtneming van de van toepassing zijnde reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en privacy. LoJack heeft geen verplichting data afkomstig van de Apparatuur langer dan 12 maanden in haar databases te bewaren, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. LoJack is niet aansprakelijk voor onvolkomenheden in de gegevens dan wel het verlies van gegevens in de databases om wat voor reden dan ook, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van LoJack.

4.8 De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat de Apparatuur door LoJack wordt aangeboden met als enig doel het opsporen van het Voertuig mocht het gestolen worden.

Dienovereenkomstig is LoJack niet aansprakelijk voor verlies of schade opgelopen door de Cliënt die voortvloeit uit of verband houdt met elk gebruik van de Apparatuur door de Cliënt voor enig doel anders dan het opvragen van de locatie van het gestolen Voertuig, inclusief maar niet beperkt tot ieder gebruik ervan door de Cliënt dat, door het schenden van de privacy van derden of anderszins, in strijd is met de wet.

5. BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

5.1 De Cliënt begrijpt dat: (i) LoJack geen verzekeraar is en niet de bescherming biedt van een verzekering; (ii) de Dienst geen vervanging is van een adequate dekking door een verzekering; en dat (iii) LoJack geen garantie biedt op het lokaliseren van het gestolen voertuig.

5.2 De Cliënt stemt ermee in LoJack schadeloos te stellen en te vrijwaren voor elke aansprakelijkheid verband houdende met het leveren van de Dienst, inclusief maar niet beperkt tot de betaling van boetes, sancties of andere kosten voor vals alarm en ongegronde Diefstalmeldingen, redelijke onkosten, uitgaven en vergoedingen van advocaten, tenzij de aansprakelijkheid voortvloeit uit opzet of grove nalatigheid van LoJack,

5.3. LoJack is jegens de Cliënt niet aansprakelijk voor verlies, schade, vergoedingen of onkosten, opgelopen door de Cliënt als gevolg van het feit dat de Apparatuur op enig moment om wat voor reden dan ook, niet naar behoren functioneert, zelfs niet wanneer de situatie er toe leidt dat de Cliënt niet voldoet aan de voorwaarden van zijn verzekering. De Cliënt zal in voorkomend geval en na ingebrekestelling van LoJack, recht hebben op hetzij restitutie van de door hem betaalde bedragen die verband houden met (het gebruik van) de Apparatuur gedurende de periode dat de Apparatuur niet of niet behoorlijk functioneert, hetzij recht hebben de Overeenkomst te beëindigen indien het niet (behoorlijk) - functioneren van de Apparatuur meer dan 1 week duurt.

5.4 De Cliënt erkent dat LoJack en de Politie, onafhankelijke partijen zijn en dat LoJack onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk is voor enig handelen of nalaten van de Politie. LoJack zal zich naar beste kunnen inspannen om de Dienst op ieder gewenst moment en ononderbroken te leveren. Behoudens opzet of grove nalatigheid van LoJack, is LoJack jegens de Cliënt niet aansprakelijk voor enige, directe of indirecte schade, gevolgschade of bijzondere schade, in het geval door de uitvoering van de Dienst niet het verlangde resultaat (lokalisering van het Voertuig) wordt bereikt.

5.5 De aansprakelijkheid van LoJack in verband met enig handelen en nalaten inzake deze Overeenkomst, inclusief en niet beperkt tot de levering van de Dienst, zal, behoudens opzet of grove nalatigheid aan de zijde van LoJack, nooit hoger zijn dan het totale bedrag van vergoedingen dat door de Cliënt op grond van deze Overeenkomst aan LoJack is betaald.

5.6 De Cliënt zal, tenzij ingeval van opzet of grove nalatigheid van de Cliënt, door LoJack niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor enige vorm van schade, verlies van winst daaronder begrepen.

5.7 Tenzij anders bepaald, zal de Cliënt, onder geen enkele omstandigheid gerechtigd zijn enige restitutie of tegoed te ontvangen in verband met enige onderbreking in het verlenen van de Dienst door LoJack, ongeacht de oorzaak. Indien LoJack buiten de schuld van de Cliënt, niet in staat is de Dienst te verlenen gedurende een periode van meer dan vijftien(15) opeenvolgende dagen, heeft de Cliënt het recht de Overeenkomst, na schriftelijke ingebrekestelling van LoJack, met onmiddellijke ingang te beëindigen onder pro-rata terugbetaling door LoJack van het door de Cliënt ten onrechte betaalde bedrag.

6. GARANTIE

6.1 Met betrekking tot de Apparatuur kan de Cliënt gedurende twee jaar aanspraak maken op garantie, te rekenen vanaf de oorspronkelijke installatiedatum van de Apparatuur. De garantie geldt voor alle fabricagefouten in de Apparatuur (exclusief batterijen). Van garantie zijn uitgesloten gebreken, die ontstaan zijn door normale slijtage, nalatig en/of gebrekkig onderhoud, veranderingen aan de Apparatuur , aangebracht zonder goedkeuring van LoJack of een GI en schadelijk en/of gebruik niet in overeenstemming met de bestemming.

6.2 Indien noch LoJack noch de Politie er in slagen het Voertuig, uitgerust met een LoJack VHF Tracking System, binnen 30 dagen na de Diefstalmelding, op te sporen, en de verzekeraar van de Cliënt deze niet aansprakelijk acht voor het verlies van het Voertuig, zal de Cliënt, nadat deze schriftelijk afstand heeft gedaan van ieder mogelijk recht of regres jegens LoJack, de keuze hebben van LoJack te ontvangen: (i) de middels overlegging van facturen aan te tonen kosten van aankoop en installatie van de Apparatuur, tot een maximum van EUR 1000,- als het voertuig was uitgerust met een LoJack VHF Tracking System, of (ii) nieuwe Apparatuur, inclusief installatie, geheel zonder kosten voor de Cliënt.

Het recht op deze garantie moet binnen 6 maanden na de datum van diefstal door de Cliënt worden uitgeoefend, waarna het komt te vervallen. Deze garantie is slechts dan van toepassing wanneer zowel de diefstal van het voertuig als de aangifte van de diefstal plaatsvinden binnen het Opsporingsgebied.

6.3 Na het terughalen van een gestolen Voertuig, waarin Apparatuur geïnstalleerd is, is de Cliënt verplicht om LoJack of een GI een inspectie van de Apparatuur te laten uitvoeren. Pas nadat LoJack heeft vastgesteld dat de Apparatuur correct functioneert, herleeft de in dit artikel genoemde garantie.

7. VERZUIM

7.1 Indien een partij de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst niet nakomt en nalaat om een einde te stellen aan de niet-nakoming ervan binnen een termijn van acht (8) dagen na ontvangst van een aangetekende ingebrekestelling, zal deze partij zich bevinden in een situatie van in gebreke blijven (hierna te noemen "Verzuim").

7.2 Als een partij in Verzuim is, mag de andere partij onmiddellijk, en zonder enige kennisgeving of vertraging, één of meer van de volgende acties ondernemen, zonder daarmee afstand te doen van enig ander rechtsmiddel: (a) deze Overeenkomst beëindigen; of (b) (ingeval van Verzuim van de Cliënt) de Apparatuur uitschakelen en het verstrekken van de Dienst per direct staken.

7.3 Elke latere acceptatie door LoJack van betalingen door de Cliënt gedaan op grond van deze Overeenkomst betekent niet op zichzelf dat afstand wordt gedaan van een eventueel bestaand Verzuim, ongeacht of LoJack kennis heeft van het Verzuim van de Cliënt.

8. TERMIJN & BEËINDIGING

8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden. Beide partijen kunnen de Overeenkomst tegen de einddatum per aangetekende brief opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, bij gebreke waarvan de Overeenkomst steeds met een nieuwe periode van 12 maanden verlengd wordt.

8.2 De beëindiging van deze Overeenkomst door LoJack als gevolg van een Verzuim door de Cliënt, geeft de Cliënt geen recht op restitutie van enig bedrag betaald op grond van deze Overeenkomst.

8.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor een langere periode dan de in artikel 8.1 genoemde periode of voor onbepaalde tijd, is LoJack - indien zij het aanbieden van de Dienst in het Dienstgebied definitief staakt - gerechtigd de Overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Indien dit ertoe leidt dat LoJack de Dienst minder dan drie jaar aan de betreffende Cliënt heeft verstrekt, heeft de Cliënt recht op terugbetaling van een deel van het door hem sinds het sluiten van de Overeenkomst, voor het afnemen van de Dienst, betaalde bedrag. Het terug te ontvangen deel bedraagt bij het staken van de Dienst:
-in het eerste jaar na het afsluiten van de Overeenkomst: 50% van het betaalde bedrag;
-in het tweede jaar na het afsluiten van de Overeenkomst: 33% van het betaalde bedrag;
-in het derde jaar na het afsluiten van de Overeenkomst: 16% van het betaalde bedrag;

9. ALGEMENE BEPALINGEN

9.1 De Apparatuur van LoJack kan gebruikte, herstelde of hergebruikte componenten bevatten.

9.2 Alle bepalingen in deze Overeenkomst zijn van toepassing op opvolgers en rechtverkrijgenden van de Cliënt respectievelijk LoJack, zijn voor hen bindend en stellen hen contractueel verplicht.

9.3 Als een rechtbank bepaalt dat enige bepaling in de gehele Overeenkomst tussen de Cliënt en LoJack ongeldig of onafdwingbaar is, zal deze bepaling nietig zijn in de mate bepaald door de rechtbank. Niettemin zal elke andere bepaling in de gehele Overeenkomst geldig en afdwingbaar blijven.

9.4 Deze Overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen LoJack en de Cliënt naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Rotterdam.

Afdrukken?

U kunt een afdrukbare versie van de algemene voorwaarden downloaden.